MOEBIUS

ART SCHOOL

Art workshops for young adults and youth from age 14
Ongoing workshops from Sept 01
 

Kelenhegyi Rd 12-14

Budapest 1118

Hungary

follow us and check out more info

and photos at our social site

  • Facebook Basic Black

The Moebius Group

 

 

The aim of Moebius is to bring young people involved in the work of the workshop to discover their relationship with art and the world through the development of creativity and visuality that later will enable them to innovate – even on fields that seem to be far from art.

 

We study the world from different aspects, make visual imprints of our impressions by deepening the technical knowledge of the participants. According to Moebius' methodology, it is salutary to get acquainted the children with materials, to prioritize the role of manual work over the constant presence of digital reality.

 

Two pillars make the stable structure of the visual workshop created by the Moebius Group over the past ten years: to impart the technical know-how and develop the ability to work together.

 

 

Technical preparation

 

The basic curriculum contains studies in drawing and painting in their traditional sense – handing over the related traditional methods by following Moholy and Kassák, Kandinsky or Johannes Itten – practicing the classical application of composition, perspective, color theory and proportions. The intensive, personal workflow is supported by external help from trainers. This includes the elements of Bauhaus's basic philosophy summarized by Moholy, Kandinsky, Gropius and others, that is, the knowledge of form, material acquisition, photography, compositional exercises, light experiments, and using analogue techniques transmitted into digital applications.

 

 

Workshop

 

Our workshops are based in the context of creativity-based community activities, inspiration, observation, and research work. Besides the joy of creation on their own, students learn what teamwork is about, how to think together. These workshops are always geared to develop a specific theme, which is supported by a variety of tools and materials, depending on what suits the project.

 

 

Our topics can be adapted to the school’s curriculum. The potential of the project-based training may inherently connect to our program. It is our vision that using our method we can fundamentally contribute to unfold and contextualize any school task.

 

 

 

 

 

 

 

At present in Moebius our focus is mainly on self-knowledge and to acquaint with each other by living the creative process through together while the spiritual energy is being released. We build on works of artists, poets and musicians, our choices of topic require free association thinking in the process. We look for objects that are analogous to the meaning and importance of life, as did the children in the world-famous novel Nothing by Janne Teller.

At other times, instead of literary, philosophical inspiration we turn to science such as the anatomical knowledge of our own body. We try to understand the scientific discoveries (astronomy, artificial intelligence, etc.) from an artistic aspect, by making art out of it.

 

We create exhibitions that function as community events in the given micro-environment. Although there is always more emphasis on creating than the presentation of the final result, public appearance still gives the participants a sense of accomplishment, giving them an opportunity to meet other doers and outsiders to exchange views. We store the finished objects, recycle some of them for later projects where they gain new function, merge and then separate just like the elements of the natural cycle do.

 

A Moebius csoport   

 Moebius célja a műhely munkájában résztvevő fiatalokat rávezetni, hogy a művészethez és a világhoz való viszonyukat kreativitást és vizualitást fejlesztő gyakorlatokon keresztül fedezzék fel, hogy későbbi életükben képesek legyenek – akár a művészettől látszólag távol eső feladatokat is – innovatív módon megoldani.

 

Különböző aspektusokból vizsgáljuk a világot, benyomásainkról vizuális lenyomatokat készítünk, ezek segítségével mélyítjük el a résztvevők technikai tudását. A Moebius módszertana szerint hasznos, ha gyermekkorban – a digitális valóság állandó jelenléte mellett – több szerep jut a manualitásnak és az anyagokkal való megismerkedésnek.

 

A Moebius csoport által az elmúlt tíz évben felépített vizuális műhelynek két pillér adja meg stabil szerkezetét: a technikai tudás megszerzése és a műhelymunka során a közös gondolkodásra való képesség fejlesztése.

 

 

Technikai felkészítés

 

A hagyományos értelemben vett rajzolás és festés és az ezzel kapcsolatos tradicionális módszerek átadása – követve Moholyt és Kassákot, Kandinszkijt vagy Johannes Ittent - a kompozíció, perspektíva, színelmélet és az arányok klasszikus alkalmazásának gyakorlati elsajátításával. Az elmélyült, személyes jellegű munkafolyamatot az oktatók külső segítsége támogatja. Ehhez kapcsolódnak még a Moholy, Kandinszkij, Gropius és mások által összegzett Bauhaus-alapszemlélet elemei, vagyis a formaismeret, az anyaggal való ismerkedés, a fotózás alapjai, kompozíciós gyakorlatok, fénykísérletek, valamint digitális és analóg alkalmazások felfedezése.

 

 

Műhelymunka

 

A különböző témákat feldolgozó workshopok – a kreativitáson alapuló közösségi tevékenység, inspirálódás, megfigyelés, kutatómunka – keretében az önálló alkotás örömén túl a diákok megtanulják, hogy mi a csapatmunka, hogyan gondolkodjanak közösen.

A workshopok mindig egy adott téma kidolgozását célozzák, ezt számos eszköz és alapanyag használata segíti, attól függően, hogy mi illik az adott projekthez.

 

 

Témáink az iskolai tananyaghoz illeszthetők. A projekt-alapú képzésben rejlő lehetőséget szervesen tudnánk programunkhoz kapcsolni. Elképzelésünk szerint módszerünkkel alapvetően hozzájárulhatunk egy-egy iskolai feladat kontextusba helyezéséhez, kibontásához.

 

 

Jelenleg a Moebiusban leginkább az önismeretre és egymás megismerésére, az alkotási folyamat megélésére és az eközben felszabaduló lelki energiára fókuszálunk. Művészek, költők és zenészek munkáira, a szabad asszociációs gondolkodás elsajátítására építünk témaválasztásainkban. Az élet értelmére, fontosságára keresünk analóg tárgyakat, mint azt Janne Teller, Semmi c. világhíres kisregényben tették a gyerekek. Máskor, az irodalmi, filozófiai inspiráció helyett a tudományra, pl. testünk anatómiai megismerésére fűzzük fel a feladatot. A tudományos (csillagászat, mesterséges intelligencia, stb.) felfedezések megértésére is művészeti eszközökkel próbálunk reagálni.

 

Kiállításokat hozunk létre, amelyek közösségi eseményként funkcionálnak az adott mikro-környezetben. Bár a létrehozáson nagyobb hangsúly van, mint a végeredmény bemutatásán, a nyilvános megjelenés mégis sikerélményt jelent a résztvevőknek, alkalmat ad a találkozásra, eszmecserére. Az elkészült tárgyakat megőrizzük, némelyeket későbbi projektekben újrahasznosítunk, ahol ezek új funkciót nyernek, beolvadnak, majd elkülönülnek, mint a természetes körforgás elemei.

 

WORKHOPS

 
 

OUR ART TEACHERS

We are a friendly team of professional visual artists 

 

Partner Association

Associate Partner

CONTACT US

For other questions and comments email moebius.art.school@gmail.com

 
11027997_898466756881120_7931236545092911248_n.jpg
10931343_839473146113815_3236180778510613506_n.jpg
10690121_839473026113827_2661767326070711777_n.jpg
10923606_832752533452543_7558383672170917811_n.jpg

Your details were sent successfully!